A házi feladat kijelölésének elvei

A házi feladatot úgy kell kijelölni, hogy az a tanuló számára sikeresen megoldható legyen. Ennek érdekében a következőket kell figyelembe venni:

 • A házi feladat kapcsolódjon az órai munkához.
 • Ne a be nem fejezett ismeretelsajátítási folyamat folytatása legyen, hanem az elsajátítottak begyakorlására vagy a következő órai anyag előkészítésére szolgáljon.
 • A feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességeinek, ennek érdekében differenciált házi feladat is adható.
 • Világosan közölni kell a tanulókkal a házi feladatok elkészítésének szabályait és a mulasztás konzekvenciáit.
 • Rendszeresen adhatók feladatok hétvégére is (kivétel az, ha az előtte lévő hét utolsó napján volt az adott tanítási óra), de a téli és a tavaszi szünetre ne jelöljünk ki házi feladatot, legfeljebb annyit, amennyit egyik óráról a másikra adnánk.
 • Indokolt esetben lehetőséget kell adni az el nem készített feladataik pótlására.
 • A házi feladatot rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell.

Az iskolai dolgozatok szabályai (részlet a Házirendből)
 A tanulók jogai:

 1. Jogodban áll érdemjegyeidről, tanulmányi előmeneteledről kulturált formában tájékozódni, az iskola pedagógiai programját megismerni.
 2. Jogod van dolgozatodat a tanártól 15 munkanapon belül értékelve visszakapni.
 3. A szaktanár addig nem írathat újabb dolgozatot, amíg az előzőt kijavítva ki nem osztotta.
 4. Jogodban áll, hogy egy tanítási napon kettőnél több egészórás témazárót ne kelljen írnod, és a dolgozat időpontját az előző héten tudomásodra hozzák.
 5. Jogodban áll, hogy megtekintsed kijavított dolgozatodat és az érdemjegy csak ezután kerüljön a naplóba.